Για ιδιώτες και για επαγγελματίες

Αναλαμβάνουμε αποτελεσματικά, εκ μέρους σας, την Διαχείριση του ακινήτου σας για την τουριστική του εκμετάλλευση και ………….. εσείς απλά εισπράττετε.

Εγγύηση της καλής μας συνεργασίας είναι ο Επαγγελματίας Τοπικός Διαχειριστής με εμπειρία και καινοτομίες προς όφελός σας και αναλαμβάνει :

. την έκδοση όλων των προβλεπομένων τυχόν αδειών στο όνομά σας.

. την καταχώρηση και διαφήμιση του ακινήτου σε όλες τις υπάρχουσες σχετικές ιστοσελίδες με την επωνυμία σας και εκ μέρους σας.

. την επικοινωνία και διαχείριση όλων των πελατών και των χρηματοοικονομικών δοσοληψιών με αυτούς.

. την εγκατάσταση και αποχώρηση των πελατών

. προβαίνουμε σε συχνούς ελέγχους, συμβουλές και υποβολή προτάσεων για τυχόν βελτιώσεις του ακινήτου ώστε να είναι πάντα ελκυστικό στους πελάτες.

. σας χορηγούμε την δυνατότητα της online αναλυτικής ενημέρωσης σε όλη τη διαχείριση του ακινήτου σας.

Εάν έχετε ακίνητα τα οποία ήδη εκμεταλλεύεστε αλλά δεν έχετε την ποιότητα της πελατείας ή τον όγκο πελατών που σας αντιστοιχεί, εμείς μπορούμε εργαζόμενοι παράλληλα με σας, να αυξήσουμε την πελατεία και τα κέρδη σας.